Selecteer een pagina

Toekomst Onderwijs Udenhout

Tijdens de dorpsraadbijeenkomst op 13 oktober j.l. hebben de drie directeuren van de basisscholen in Udenhout de aanwezigen geïnformeerd over de plannen met het onderwijs in Udenhout.

De leden van de dorpsraad hebben voor deze bijeenkomst enkele dorpsgenoten uitgenodigd uit hun eigen domein. Overigens was deze bijeenkomst openbaar en is er ook aandacht voor gevraagd in de Wegwijzer. Doel van de bijeenkomst is informeren, maar ook ideeën ophalen voor het toekomstig onderwijs in Udenhout. De opkomst was goed er waren een dertigtal betrokken dorpsgenoten.

Een Integraal Kindcentrum (zogenaamde IKC) is een plaats in een wijk waar allerlei voorzieningen worden ondergebracht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In een IKC zijn in ieder geval de basisschool, de buitenschoolse opvang, kinderopvang en peuterspeelzaal gehuisvest (partners van wat we noemen ‘de binnenste schil’). Het is de bedoeling dat door samenwerking kinderen profiteren van een duidelijke aanpak en doorgaande leerlijnen. Daarnaast is het voor ouders praktisch als de voorzieningen voor het kind zijn bij elkaar zijn ondergebracht. Ze hoeven de kinderen maar op één plaats weg te brengen. Er kan een aanbod worden gedaan voor opvang en onderwijs van 7.00 uur tot 19.00 uur. Mogelijke andere partners zijn: muziekschool, sportverenigingen, bibliotheek, enz. enz. (partners van wat we noemen ‘de buitenste schil’).


In de Kuil wordt op dit moment gewerkt aan een IKC. Daar vindt een verbouwing plaats door Stichting Kinderopvang Humanitas zodat de kinderopvang die nu in de Peppel is gehuisvest naar het schoolgebouw van De Wichelroede verhuist. Datzelfde geldt in later stadium ook voor Peuterspeelzaal Duimelotje. In de bovenbouwlocatie van De Wichelroede is het consultatiebureau ondergebracht.

Het is de bedoeling dat we in Udenhout een tweede IKC gaan inrichten. In de wijk waar Achthoeven en de Mussenacker staan willen we samenwerken met een kinderopvangorganisatie om daar ook een IKC op te bouwen. Omdat een vierde school in Den Bogerd niet nodig is vanwege teruglopende leerlingaantallen willen de krachten en middelen bundelen om twee IKC’s te maken, aan elke kant van het dorp één.

De gemeente Tilburg juicht het plan toe. Ook landelijke zien we het aantal kindcentra toenemen. We willen in gesprek met de bewoners van de wijk het onderzoek doen wat in welke wijk gewenst is. Elke IKC kan er anders uitzien. Er kunnen verschillende partners bij betrokken zijn en er kan een verschillend aanbod liggen. Het is belangrijk om samen na te denken hoe een IKC ingericht moet worden.

Planning:
In 2016 doen we het onderzoek naar behoeftes van ouders om een IKC in te richten. We hebben daartoe enkele bijeenkomsten georganiseerd. In 2017 gaan we de plannen uitwerken.

Na de informatieronde zijn de aanwezigen per domein bij elkaar gaan zitten en hebben ze twee vragen beantwoord. Hieronder vindt u een samenvatting van de antwoorden.

Vraag 1 – Wat kunt u vanuit uw domein betekenen voor de IKC-vorming in Udenhout?

Domein Zorg en ouderen:

 • Samenwerken, verbinden, kansen ontdekken

Domein Sport en welzijn:

 • Afhankelijk van de aard van de vereniging
  • Aanbod accommodatie, deskundigheid, materiaal
  • Wie betaalt de activiteit, hoe zit het met verzekeringen

Domein Onderwijs en Jeugd:

 • Het vormen (en trekken) van een netwerk van participanten in en rondom de school (rondom thema’s) (Betrokkenen zijn al fysiek dicht bij elkaar in de bibliotheek)

Domein Bedrijven:

 • Kennisoverdracht en ervaring en praktijk met beleving van omgeving

Domein Buitengebied en recreatie:

 • Klasse-boeren (tuinbouw, bosbouw, melkveehouderij, varkensboeren)
 • (na) schoolzwemmen
 • Moestuinieren en natuureducatie

Domein Cultuur:

 • Benoemen veel verschillende praktische activiteiten, zoals toneellessen, voorleesmiddagen, natuurkennis – voorlichting, talentenjacht, denksporten, ondersteuning bij muziekles, activiteiten met ‘t Schoor

Vraag 2 – Wat kan het IKC voor uw domein betekenen?

Domein Sport en welzijn:

 • Kennismaken met diverse sporten, stimuleren van de sporten

Domein Onderwijs en Jeugd:

 • Uit het gebouw meer meewerken en meekijken met elkaar vanuit verschillende organisaties (jobrotation)

Domein Bedrijven:

 • Response krijgen, klandizie, belangstelling voor het beroep, belangstelling voor diverse technieken
 • Scholen moeten naar buiten komen, naar de bedrijven komen

Domein Buitengebied en recreatie:

 • Inkomstenbron / vergoeding
 • Bekendheid / goodwill

Domein Cultuur:

 • Zorgen voor aanwas in ledenaantallen vereniging
 • Ruimten beschikbaar stellen

In een later stadium zal het dorpsraad wederom betrokken worden bij de ontwikkelingen.

Als u de ontwikkelingen van de IKC’s wil volgen, kunt u een mail sturen naar: onderwijsudenhout@gmail.com. Te zijner tijd zal er een site worden gemaakt waar u de verslagen van de bijeenkomsten kunt lezen.