Selecteer een pagina

De stuurgroep Onderwijs Udenhout: Annelieke (directeur De Wichelroede), René (directeur Achthoeven) en Paul (directeur De Mussenacker) heten de aanwezigen welkom. De teams van de drie scholen zijn in grote getalen op komen dagen. In totaal zijn er meer dan 50 mensen aanwezig. Behalve de teamleden van de drie scholen zijn ook aanwezig: Toon Godefrooij (bestuurder van Tangent) en Marius Liebregts (bestuurder Opmaat). Wat later sluit ook Franka Rops aan (Rops consultancy, zij begeleidt de stuurgroep).

Deel 1
De bestuurders leggen uit wat de opdracht is aan de stuurgroep:
schrijf een plan dat beschrijft hoe in Udenhout het onderwijs er uit moet gaan zien, rekening houdend met de volgende zaken:

  • er is sprake van terugloop aantal kinderen in Udenhout: er is maar plaats voor twee in plaats van drie locaties waar onderwijs wordt aangeboden;
  • er zijn ontwikkelingen in het dorp: bied meer dan alleen educatie. Denk aan twee kindvoorzieningen waar behalve – thuisnabij – onderwijs ook kinderopvang wordt geboden en welke andere voorzieningen gewenst zijn door ouders. Je hoort in dat verband vaak noemen: IKC (integraal kindcentrum);
  • stem die voorzieningen op elkaar af, zodat er ook een kwalitatieve impuls komt met doorgaande leerlijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar;
  • maak de locaties duurzaam: bundeling van krachten geeft op langere termijn meer mogelijkheden. De grotere schaal biedt kansen voor het uitwisselen van expertise en menskracht.

De bestuurders vinden het belangrijk dat bij het ontwikkelen van het plan teamleden, ouders en andere betrokkenen in het dorp van het begin af aan meedenken. Dit is ook de ontwikkeling in Tilburg: op meerdere locaties (en op termijn alle locaties) in Tilburg denken bewoners na over de plaats van het onderwijs in de wijk en hoe ze verbinding kunnen maken met de omgeving, alles met het doel om de leer- en ontwikkeltijd van kinderen te vergroten.

De bestuurders wensen de aanwezigen succes en veel plezier. Het is gewoon goed om samen te werken aan deze nieuwe ontwikkeling en samen iets moois neer te mogen en kunnen zetten.

Deel 2
Met de coöperatieve werkvorm: zoek iemand die … komen de teamleden van de stoel en gaan op zoek naar mensen die in Australië zijn geweest, muzikaal zijn, al tien jaar op een van de scholen werkt, enz. Er ontstaan geanimeerde gesprekken en de eerste contacten worden gelegd.

Deel 3
De teamleden worden verdeeld over vier groepen. In de groep worden twee stellingen voorgelegd.

1. De komende twee tot vier jaar willen we een samenwerking tussen:
0          peuterspeelzaal
0          buitenschoolse opvang
0          tussenschoolse opvang
0          scholen
0          anders, …
En hoe ziet de samenwerking er uit?
En hoe ziet de talentontwikkeling voor alle kinderen in Udenhout er over vier jaar uit?

Terugkoppeling:
– Prima om een breed kindcentrum te maken. Naast onderwijs ook andere disciplines.
– Samenwerking is goed, bijvoorbeeld het samen delen van expertise zoals een gymdocent, docent hoogbegaafdheid e.d. Nu voor het eerst (pas) samenwerking: zomerschool.
– Beide locaties hoeven niet hetzelfde aan te bieden, uitwisseling, waar je ook zit als kind, je kan gebruik maken van alle aanbod.
– Inschrijving Zomerschool is dit jaar opengesteld voor alle scholen, gevolg 125 inschrijvingen!
– Goed om specifieke deskundigheid te koppelen tussen 3 scholen (bijv. rekenen, cultuur, gedrag)
– Zorg dat ouders kunnen blijven kiezen: verschillende onderwijsconcepten.
– Nodig alle ouders van alle scholen uit voor een ouderavond. Ontmoeten heeft meerwaarde. Voor ouders en voor leerkrachten. Zorg voor goed contact met ouders. In een kindcentrum ontkom je niet aan opvoedtaken.
– In een Kindcentrum is het mogelijk om elkaars kwaliteiten te benutten.
– maak brede maatschappelijke keuzes: dierverzorging, moestuin, bijles, sport, bieb, muziek (harmonie).
– maak verbinding met het bedrijfsleven in het dorp.
– zorg dus voor veel keuzes voor kinderen.

2. Wat geef je de stuurgroep (Anelieke, René en Paul) mee?

– Pittige opdracht, waar moet je beginnen? Vertrek je vanuit een 0-situatie of vanuit de eigenheid van scholen? Komt er één nieuw concept, één visie voor drie scholen samen? Wat is de bedoeling , alle drie de scholen functioneren toch goed? Ga uit van de sterke kanten per school. Zet kleine stapjes, neem iedereen mee, wees duidelijk.
– zorg voor tijd, tijd voor ontwikkeling
– Idee: studiedagen met alle 3 de scholen. Workshops van en voor elkaar. Bij elkaar (in klassen) kijken. Bijv. 21st century skills, passend onderwijs als paraplu / overkoepelend doel. Wat heeft een toekomstig kind nu eigenlijk nodig, breng dat in kaart.
– Hoe bewaak je de eigenheid van de scholen? Omvang van het nieuwe? Hoe groot wordt het?
– Baanzekerheid? Werkgelegenheid en mobiliteit? Identiteit?
– Worden de locaties niet te groot?
– Samen blijven praten, elkaar goed op de hoogte houden, open communicatie, betrek de ouders maar ook psz en kinderopvang.
– Meedenken medewerkers: ruimte in taakbeleid hiervoor maken (normjaartaak). Duidelijkheid in het proces, hoe worden de teams meegenomen? Bijvoorbeeld afgevaardigden per school laten deelnemen aan het proces.

Aanwezigen bedanken voor de middag.
De bijeenkomst is positief gewaardeerd, een goede start!