Selecteer een pagina

bijeenkomst met ouders op 21 juni 2016 in het Raadhuis

Bij binnenkomst heten René Los (directeur bs. Achthoeven), Paul van Hees (directeur De Mussenacker) en Annelieke van Geffen (directeur bs. De Wichelroede) alle aanwezigen welkom. In de zaal zijn ouders vertegenwoordigd van de drie scholen, van de kinderopvang (peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderopvang). Ook medewerkers van deze instellingen zijn aanwezig. Ruim tachtig mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om geïnformeerd te worden over en mee te praten over de initiatieven over het onderwijs in Udenhout.

Na de opening geven de directeuren een uiteenzetting over de aanleiding en doelstellingen van het project:
De bestuurders van de scholen (stichting Opmaat en Tangent) hebben de stuurgroep (drie directeuren van de scholen) de volgende opdracht gegeven:
Onderzoek de mogelijkheid om in Udenhout twee IKC’s in te richten. Zorg dat er op 15 juli een procesplan van aanpak ligt met daarin:

 • een perspectief voor meerdere jaren;
 • draagvlak om het te gaan uitwerken.

Aanleiding om deze opdracht te geven:

 • terugloop van het aantal leerlingen in Udenhout;
 • kwalitatieve impuls ontwikkelen van 0-13 jaar. Er zijn veel ontwikkelingen vanuit:
  • de overheid (Passend Onderwijs, 21st Century Skills),
  • gemeente Tilburg (Lokaal Educateve Agenda, IKC-ontwikkeling)
  • de besturen Opmaat en Tangent (Samen Leren, Goed werkgeverschap)
  • de scholen Achthoeven, Mussenakker, Wichelroede (Doorgaande leerlijnen, School in de omgeving: locatieplannen).
 • aanbod ontwikkelen van 7 tot 7 uur, met tussentijdse programma’s / activiteiten etc.;
 • bundeling van krachten (schaal) biedt mogelijkheden.

Vervolgens zijn de aanwezigen in groepen uitgenodigd om drie vragen te beantwoorden met behulp van de werkvorm ‘placemat’: Na eerst zelf een standpunt in te nemen, wordt de groep gevraagd om een gezamenlijk antwoord te formuleren.

De belangrijkste (meest genoemde) opbrengsten van de discussies:

1.       Wat is belangrijk om ieder kind van 0 tot 13 jaar mee te geven?

 • Zet een kind in zijn kracht.
 • Dat je kind mag kind zijn & blijven en plezier in leren heeft
 • Dat het in veiligheid opgroeit tot wereldburger (functioneren in een veranderende samenleving, groter dan het dorp)
 • Dat het ontdekkend (nieuwsgierig) leert, zelfbewust en zelfverantwoordelijk opgroeit
 • Dat er oog is voor de individuele ontwikkeling (talenten en niveau)
 • Kinderen zelfvertrouwen te geven en te leren wat zijn/haar mogelijkheden zijn.
 • Dat het aanbod breed is, niet alleen sturen op prestatie taal en rekenen (denk ook bijv. aan techniek, muziek, sport en vaardigheden van de 21st century skills, zoals samenwerken, creativiteit)
 • Spelend leren
 • Waarden, normen en respect
 • Rust, ruimte, veiligheid en vertrouwen
 • Vriendjes in het hele dorp

2.       Hoe moet het onderwijs in Udenhout er in 2025 uit zien?

 • Dat het onderwijs voldoet aan de bij vraag 1. gestelde verwachtingen.
 • Luister naar wat het kind wil, leerlingenraad
 • Alles valt of staat met goede inspirerende leerkrachten
 • Betere overdracht van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool.
 • Start bij het hele dorp en niet bij de school. Eén dorp, één voorziening waarin clusters functioneren in los-vaste verbanden, uitgaande van talenten kind en onderwijsgevenden, denk groot.
 • Gelijke kansen voor alle kinderen, stukje democratisch denken: diversiteit
 • Kinderen mede-verantwoordelijk maken voor de omgeving (milieu, duurzaamheid)
 • Flexibele schooltijden en –vakanties. Geen zes weken zomervakantie meer, kijk naar cyclus van effectief leren ook op de dag.
 • Je kunt overal leren, ook buiten het schoolgebouw.
 • Keuzevrijheid in onderwijssoort (behoud diversiteit)
 • Goed bereikbaar
 • Kleinschalig
 • Niet te grote klassen, oog voor elk kind (geen ‘leerfabriek’)
 • Klaslokaal loslaten
 • Actief leren
 • Twee IKC’s waar kind van 0-13 terecht kan voor onderwijs/opvang/vrije tijd
 • Twee IKC’s die met elkaar samenwerken, bijv. alle groepen 7 en 8, plusklassen. Inhoud niet ver uit elkaar laten liggen voor de twee centra.
 • Kindgericht, alles onder 1 dak
 • Flexibele ruimtes inrichten naar behoeften van het kind
 • Meer samenwerking: gebruik maken van specialismes, elkaars kwaliteiten: krachten bundelen
 • Betere aansluiting op voortgezet onderwijs en bedrijven.
 • Optocht voor alle scholen, vierdaagse, Koningsdag, sportdag voor alle scholen etc. etc.
 • Minder denken in ‘hokjes’, vooral veel samenwerken
 • Flexibel (specialisme op locatie) en modern (veel ict), breng praktijk en theorie samen, ga er veel op uit. Richt ‘leerplein’ in met thema’s als beroep / techniek / natuur/ muziek / sport/ scouting / …
 • Zorgplicht verdelen tussen school en ouders
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Visie Jenaplan overeind houden. Identiteit van de Mussenacker moet herkenbaar blijven.
 • IKC op basis van jenaplanfilosofie
 • “regels/ wetgeving maken het veelal onmogelijk om vanuit je hart te werken. Door intensieve samenwerking met allerlei partijen (binnen- en buitenkring) kan er een kanteling bewerkstelligd worden zodat het kind weer centraal staat.”

3.       Wat wil je dit proces nog meegeven?

 • Ook binnen een IKC moet één persoon zijn (bijv. leerkracht) die het overzicht houdt over de ontwikkeling van het kind
 • Blijf ‘dorps’, houd het overzicht.
 • Probeer alle stappen in het denkproces terug te brengen naar ‘hoe pakt het uit voor een individueel kind’.
 • Alle partijen hoeven niet per sé letterlijk onder één dak, maar accepteer en informeer elkaar.
 • Niveaus bij elkaar werkt beter dan alle denkniveaus door elkaar. Wellicht dat door het bundelen van de kennis, kunde en wellicht leerlingen hier wel naar gekeken kan worden. Dat maakt het voor de leerkracht makkelijker om in te spelen op behoeftes.
 • Vakdocenten / specialisatie docenten onderling delen / rouleren!
 • Inhoud / visie twee kindcentra niet te veel uit elkaar lagen liggen
 • Uitwisseling in samenwerking/scholen/kinderen onderling bv: plusgroepen, project groep 7/8 enz.
 • Samenwerking in alle facetten komt altijd ten goede van het kind.
 • Zorg voor elkaar = acceptatie
 • Blijf open en transparant communiceren
 • Fijn dat iedereen vanuit hetzelfde vertrekpunt meegenomen wordt (zowel team /ouder/BSO / etc.)
 • Gebruik genoeg klankborden / denktanken, betrek zo veel mogelijk partijen, ook sportservice, zorgverzekeraars e.d.
 • Blijven experimenteren is “de enige constante is verandering”
 • Gebruik wat er al is, goed =  goed
 • Veel meer aansluiten op het individu dan in het huidige onderwijs / minder denken in ‘hokjes’ . Buiten de lijntjes (blijven) kleuren
 • Leren van ervaringen van andere dorpen
 • Tijdens het proces ook denken aan evt. mediators bij mogelijke conflicten / preventies / dingen inzetten
 • Goed bezig bestuur en bedankt dat we mee mogen denken!
 • Gewoon doen!

Aan het eind worden de organisatoren bedankt voor het initiatief. Er wordt een compliment gemaakt dat de kracht is gevonden in de samenwerking. Houd het doel in zicht en wees duidelijk naar alle betrokkenen. Alle aanwezigen krijgen het verslag. Binnenkort wordt een site ingericht waar alle verslagen, presentaties en initiatieven bij elkaar komen. Vooralsnog verloopt de communicatie via de scholen.

Veel gestelde vragen

Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld. Hieronder zijn de meest gestelde vragen opgesomd met daarbij een voorlopig antwoord.

1.       Wat is een IKC?
Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

2.       Waarom IKC-voorzieningen op 2 locaties? Waarom dan niet 1 centrum m.b.t. grootte dorp
Wij menen dat de omvang van de voorzieningen niet te groot (massaal) en niet te klein moet zijn. Naar onze mening moet een verdeling over het dorp in twee eenheden haalbaar zijn. Overigens is daarmee nog niet gezegd om hoeveel gebouwen het gaat. Ook zegt dit nog niets over het aantal organisaties (waaronder schoolsystemen) dat verdeeld is over de twee voorzieningen.

3.       Wat houdt dit in voor de schoolgrootte
Deze vraag is op dit moment niet te beantwoorden. We weten dat de prognoses wijzen op minder leerlingen in Udenhout in de toekomst. De meest recente cijfers worden derde kwartaal 2016 verwacht.

4.       Waar blijft het kind in deze?
We gaan voor een doorgaande ontwikkeling voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Door deze doelstelling staat het kind steeds centraal.

5.       Wat is de te verwachten realisatietermijn?
Nog onbekend, omdat het ook afhangt van hoe de voorzieningen worden ingericht.
De schoolbesturen verwachten voor 15 juli 2016 een procesplan van aanpak. Het voornemen is daarin een planning op te nemen van gewenste (proces)mijlpalen.

6.       Wat is de achtergrond / doel van de opdracht?
Aanleidingen voor deze opdracht zijn:

 • terugloop van het aantal leerlingen in Udenhout;
 • kwalitatieve impuls ontwikkelen van 0-13 jaar. Er zijn veel ontwikkelingen vanuit:
 • de overheid (Passend Onderwijs, 21st Century Skills),
 • gemeente Tilburg (Lokaal Educateve Agenda, IKC-ontwikkeling)
 • de besturen Opmaat en Tangent (Samen Leren, Goed werkgeverschap)
 • de scholen Achthoeven, Mussenakker, Wichelroede (Doorgaande leerlijnen, School in de omgeving: locatieplannen).
 • aanbod ontwikkelen van 7 tot 7 uur, met tussentijdse programma’s / activiteiten etc.;
 • bundeling van krachten (schaal) biedt mogelijkheden.

7.       Hoe integreert passend onderwijs met IKC-vorming?
Dat is een wettelijke opdracht, maar ook een belangrijke en spannende.

8.       Het creëren van draagvlak zit in o.a. betrokkenheid van ouders. Hoe kun je deze boeien of binden?
We zullen ouders informeren via verslaglegging, een in te richten website en andere geëigende kanalen. Op gezette momenten willen we ouders ook bevragen. Verder zullen we ouders uitnodigen om bij werkgroepen aan te sluiten die met deelopdrachten aan de gang gaan.

9.       Jenaplan is een bewuste keuze. Hoe wordt gegarandeerd dat dat ook in de toekomst zo zal blijven?
Jenaplan staat voor een aantal kernwaarden. Deze moeten gewaarborgd blijven net als die van de andere scholen, in welke uitwerking dan ook. De inhoudelijke uitgangspunten, visies op onderwijs, van de huidige scholen zal gerespecteerd en uitgewerkt moeten worden, zowel waar het de verschillen als de overeenkomsten betreft.

10.   Hoe gaan de scholen om met specialisme zoals hoogbegaafdheid
Op dit moment vindt er een grote overlap plaats in aanpak hoogbegaafde leerlingen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we van elkaar kunnen leren en kunnen profiteren in kennis en aanpak. De intentie is de samenwerking op dit gebied verder te intensiveren.

11.   Op welke wijze worden openbaar onderwijs en regulier onderwijs samengebracht? Ook denkend aan de belangen van de gemeente in openbaar onderwijs.
Juridisch zijn er al voorbeelden dat dat kan. Maar natuurlijk moeten we dat voor onze situatie (indien van toepassing) uitzoeken.

12.   Waarom niet bij andere projecten in Tilburg kijken?
Ja, dat doen we zeker!

13.   Na vakantie buitenste kring ↔  15 juli plan van aanpak (botst)
De intentie is dat er op 15 juli a.s. een procesplan van aanpak ligt. In dit procesplan beschrijven we hoe we de partijen in de buitenste kring (ondernemers, bewoners in het dorp) betrekken. Dat zal na de grote vakantie plaatsvinden. Het plan van aanpak beschrijft het proces (de wat-vraag), nog niet de inhoud (de hoe-vraag).

Voor vragen / opmerkingen: onderwijsudenhout@gmail.com

Rene, Paul en Annelieke